PAUB KOJ COV CAI:

YUAV UA LI CAS YOG KOJ RAUG KOM NRES LOS NTAWM TUB CEEV XWM, FBI LOS SIS NEEG NKAG TEB CHAWS

KOJ COV CAI:

Koj muaj txoj cai nyob ntsiag to tsis hais lus. Yog koj xav siv txoj cai ntawd, hais kom nrov. Koj muaj txoj cai tsis pub pom zoo tshawb koj tus kheej, koj lub tsheb los sis koj lub tsev.

Txawm hais tias koj yog neeg xam xaj li cas los xij, koj muaj cai ntawm kev cai lij choj.

Koj muaj txoj cai hus ib tus kwv lij choj yog koj raug ntes. Nug kiag tam sim ntawd.

Koj muaj cai kaw cov tub ceev xwm ua daim roj hmab kom ntev li ntev tau yog tias koj tsis cuam tshuam nrog lawv cov kev ua hauj lwm thiab tsis ua txhaum lwm txoj cai.

TXO KOJ LI PHEEJ HMOO YOG TIAS KOJ NRES

Koj tsis yog lub luag hauj lwm rau tub ceev xwm kev tiv thaiv.

Nyob twj ywm.

Tsa koj txhais tes raws li tub ceev xwm hais kom lawv pom.

Tsis txhob thaiv los sis cuam tshuam rau tub ceev xwm.

Tsis txhob dag los sis muab cov ntaub ntawv cuav.

Npaj koj tus kheej thiab koj tsev neeg.

Tsum nco cov ntsiab lus.

Ua daim ntawv tsis txaus siab xa los sis hu xov tooj rau ACLU hauv zej zog yog tias koj xav tias lawv ua txhaum rau koj cov cai.

Cov ntaub ntawv no tsis yog tsim raws li cov lus qhia kev cai lij coj.

Tub ceev xwm yuav tsum tau ua kom peb nyob nyab xeeb thiab saib xyuas peb txhua tus ncaj ncees, tsis hais hom neeg twg, haiv neeg twg, tuaj teb chaws twg los yog kev ntseeg. Daim npav no muab cov lus qhia rau kev sib tham nrog tub ceev xwm thiab nkag siab txog koj cov cai. Nco tseg: Qee lub xeev txoj cai yuav txawv. Cov kev cai sib cais siv rau ntawm cov chaw kuaj xyuas thiab thaum nkag rau Teb chaws Asmeskas (suav nrog hauv tshav dav hlau)

YOG HAIS TIAS KOJ RAUG KOM NRES RAU COV LUS NUG

A.YOG HAIS TIAS KOJ RAUG KOM NRES RAU COV LUS NUG

A.

Nyob twj ywm. Tsis txhob khiav. Tsis txhob sib cav, tawm tsam los sis cuam tshuam rau tub ceev xwm, txawm tias koj yog tus dawb huv los sis tub ceev xwm ua txhaum koj cov cai. Tsa koj txhais tes rau tub ceev xwm kom lawv tuaj yeem pom. 

Nug yog koj tau mus lawm. Yog tus tub ceev xwm hais tias tau, ua twj ywm thiab mus ntsiag to mus xwb. Yog koj raug txhom, koj muaj cai paub vim li cas. 

Koj muaj txoj cai nyob twj ywm thiab yuav tsis raug rau txim rau qhov uas tsis kam teb cov lus nug. Yog koj xav nyob ntsiag to, hais qhia tub ceev xwm kom nrov. Hauv qee lub xeev, koj yuav tsum qhia koj lub npe yog nug kom txheeb xyuas koj tus kheej. 

Koj tsis tas yuav tsum pom zoo tshawb koj tus kheej los sis koj cov khoom, tab sis tub ceev xwm tuaj yeem “maj mam khob” koj cov khaub ncaws yog lawv xav tias tsam riam phom. Koj yuav tsum tsis txhob tawm tsam tes taw, tab sis koj muaj txoj cai txwv tsis kam tso cai rau kev tshawb txhuas yam. Yog koj tso cai, nws yuav muaj feem cuam rau koj tom tsev hais plaub. 

YOG KOJ RAUG KOM NRES HAUV KOJ LUB TSHEB

A.YOG KOJ RAUG KOM NRES HAUV KOJ LUB TSHEB

A.

Nres lub tsheb hauv qhov chaw nyab xeeb kom sai li sai tau. Tua cav tsheb, taws lub teeb sab hauv, qhib qhov rai qhov chaw txoj kev thiab tso koj txhais tes rau ntawm lub log los yog pho ma lai tsheb. 

Thaum thov txog, muab koj diam ntawv tso cai tsav tshev rau tub ceev xwm saib, kev sau npe thiab ntawv pov thawj kev pov hwm. 

Yog cov tub ceev xwm los sis chaw neeg nkag teb chaws thov saib sab hauv koj lub tsheb, koj tuaj yeem tsis kam tso cai rau kev tshawb nrhiav. Tab sis yog tias tub ceev xwm ntseeg tias koj lub tsheb muaj pov thawj ntawm qhov kev ua txhaum, koj lub tsheb tuaj yeem tshawb xyuas yam tsis tau txais kev pom zoo. 

Tus tsav tsheb thiab tus neeg caij tsheb puav leej muaj cai nyob twj ywm. Yog tias koj yog neeg nrog caij, koj tuaj yeem nug yog tias koj tau mus lawm lo tsis tau. Yog tus tub ceev xwm hais tias tau, zaum twj ywm los sis maj mam mus ntsiag to. Txawm yog hais tias tus tub ceev xwm hais tias tsis tau, koj muaj txoj cai nyob twj ywm. 

YOG KOJ RAUG NUG TXOG KOJ LI KEV NKAG TEB CHAWS

A.YOG KOJ RAUG NUG TXOG KOJ LI KEV NKAG TEB CHAWS

A.

Koj muaj txoj cai nyob twj ywm thiab tsis tas yuav tham txog koj txoj kev tuaj txawv teb chaws los sis kev ua neeg xam xaj nrog tub ceev xwm, cov chav sawv cev nkag teb chaws los sis lwm tus neeg ua hauj lwm. Koj tsis tas yuav teb cov lus nug uas koj yug qhov twg, tsis hais koj yog neeg meskas, los sis koj tau nkag teb chaws tau li cas. 

 (Kev cai sib cais siv rau ntawm ciam teb thoob ntiaj teb thiab tshav dav hlau, thiab rau cov tib neeg ntawm qee hom vixaj ua tsis yog neeg nkag teb chaws, suav nrog cov neeg ncig teb chaws thiab cov neeg ua lag luam.) 

Yog tias koj tsis yog neeg xam xaj Asmeskas thiab tus neeg sawv cev nkag teb chaws thov kom saib koj cov ntaub ntawv nkag teb chaws, koj yuav tsum qhia lawv yog tias koj muaj ntawv nrog koj. Yog koj muaj 18 xyoo rov sau, nqa koj cov ntawv nkag teb chaws nrog koj txhua lub sij hawm. Yog tias koj tsis muaj cov ntawv nkag teb chaws, hais tias koj xav nyob ntsiag tos. 

Tsis txhob dag txog koj li kev ua xam xaj los sis muab cov ntawv cuav. 

YOG HAIS TIAS TUB CEEV XWM LOS YOG TUB CEEV XWB SAIB YXUAS NEEG NKAG TEB CHAWS TUAJ HAUV KOJ LUB TSEV

A.YOG HAIS TIAS TUB CEEV XWM LOS YOG TUB CEEV XWB SAIB YXUAS NEEG NKAG TEB CHAWS TUAJ HAUV KOJ LUB TSEV

A.

Yog tias tub ceev xwm los sis tub ceev xwm siab xyuas kev nkag teb chaws tuaj rau hauv koj lub tsev, koj tsis tas yuav cia lawv nyob hauv tshwj tsis yog tias lawv muaj daim ntawv tso cai los ntawm tus kws txiav txim plaub ntug. 

Hais kom tus tub ceev xwm tso diam ntawv tso cai tshawb rau hauv qab qhov rooj los sis tuav nws kom txog lub qhov rai kom koj tuaj yeem tshawb xyuas nws. Daim ntawv tso cai tshawb nrhiav tso cai rau tub ceev xwm nkag mus rau qhov chaw nyob uas teev nyob hauv daim ntawv tso cai, tab sis cov tub ceev xwm tsuas tshawb tau thaj chaw thiab rau cov khoom muaj npe. Daim ntawv tso cai txhom tuaj yeem tso cai rau tub ceev xwm nkag mus rau hauv lub tsev ntawm tus neeg muaj npe nyob hauv daim ntawv lees paub yog lawv ntseeg tias muaj neeg nyob sab hauv. Qhov kev lees paub ntawm kev tshem tawm / kev ntiab tawm (kev lees paub ICE) tsis tso cai rau cov tub ceev xwm nkag mus hauv tsev yam tsis muaj kev pom zoo. 

Txawm hais tias cov tub ceev xwm muaj daim ntawv xaj, koj muaj cai nyob ntsiag to. Yog tias koj xaiv los hais lus rau cov tub ceev xwm, nqis sab nraud thiab kaw qhov rooj. 

YOG KOJ RAUG HUS LOS NTAWM TUB CEEV XWM FBI

A.YOG KOJ RAUG HUS LOS NTAWM TUB CEEV XWM FBI

A.

Yog tias tub ceev xwm FBI tuaj rau hauv koj lub tsev los sis chaw hauj lwm, koj tsis tas yuav teb ib qho lus nug twg. Qhia tub ceev xwm tias koj xav tham nrog ib tus kws lij choj ua ntej. 

Yog koj raug hais kom koj ntsib nrog tub ceev xwm FBI rau kev xam phaj, koj muaj cai hais tias koj tsis xav xam phaj. Yog koj pom zoo tuaj xam phaj, thov muaj ib tus kws lij choj tuaj. Koj tsis tas yuav teb cov lus nug uas koj tsis xis teb, thiab tuaj yeem hais koj yuav tsuas teb cov lus nug ntawm lub ncauj lus tshwj xeeb xwb. 

YOG KOJ RAUG NTES

A.YOG KOJ RAUG NTES

A.

Tsis txhob tawm tsam kev ntes, txawm tias koj ntseeg tias qhov kev raug ntes tsis ncaj ncees. 

Hais koj xav kom nyob ntsiag to thiab nug ib tus kws lij choj tam sis ntawd. Tsis txhob muab cov lus piav qhia los sis kev zam cai rau. Yog koj tsis tuaj yeem them rau kws lij choj, koj muaj txoj cai ua li koj siab nyiam. Tsis txhob hais dab tsi, kos npe rau txhua yam los sis txiav txim siab yam tsis muaj kws lij choj. 

Koj muaj txoj cai hu xov tooj hauv cheeb tsam. Tub ceev xwm tsis tuaj yeem mloog yog tias koj hu rau kws lij choj. 

Npaj koj tus kheej thiab koj tsev neeg yog tias koj raug ntes. Cim tau cov npawb xov tooj ntawm koj tsev neeg thiab koj tus kws lij choj. Npaj cov hom phiaj xwm ceev yog tias koj muaj me nyuam los sis noj tshuaj. 

Cov kev txiav txim tshwj xeeb rau cov neeg tsis tau xam xaj: 

  • Nug koj tus kws lij choj hais txog qhov tshwm sim ntawm kev ua txhaum cai los sis foob rau ntawm koj qhov kev tuaj txawv teb chaws. 
  • Tsis txhob sab laj txog qhov koj tuaj txawv teb chaws nrog ib tug neeg twg tab sis tsua yog sab laj koj tus kws lij choj xwb. 
  • Lub sij hawm koj nyob hauv tsev kaw neeg, tus neeg sawv kev nkag teb chaws yuav tuaj saib koj. Tsis txhob teb cov lus nug los sis kos npe rau txhua yam ua ntej sib tham nrog kws lij choj. 
  • Nyeem tag nrho cov ntaub ntawv kom txhij. Yog koj tsis nkag siab los sis nyeem tsis tau cov ntawv, hais rau tus tub ceev xwm koj xav tau tus txhais lus. 

YOG KOJ RAUG COJ MUS NYOB HUAV CHAW SIAB XYUAS NEEG NKAG TEB CHAWS (LOS YOG “ICE”)

A.YOG KOJ RAUG COJ MUS NYOB HUAV CHAW SIAB XYUAS NEEG NKAG TEB CHAWS (LOS YOG “ICE”)

A.

Koj muaj cai tau kws lij choj, tiam sis nom tswv tsis muaj kws lij choj rau koj. Yog tias koj tsis muaj kws lij choj, nug diam ntawv ntawm kev pab txog kev cai lij choj pub dawb los sis raug nyiaj tsawg. 

Koj muaj cai tiv tauj koj lub chaw sab laj (consulate) los sis  ib tus tub ceev xwm ceeb toom txog kev sab laj ntawm koj qhov kev raug ntes. 

Qhia rau tub ceev xwm ICE tias koj xav kom nyob ntsiag to. Tsis txhob tham txog qhov koj tuaj nyob teb chaws no nrog ib tug neeg twg tab sis tsua yog koj tus kws lij choj. 

Koj muaj txoj cai hu xov tooj hauv cheeb tsam. Tub ceev xwm tsis tuaj yeem mloog yog tias koj hu rau kws lij choj 

Tsis txhob kos npe rau ib yam dab tsi, xws li kev yeem tawm mus los sis muab teev tseg tshwj tsis yog tham nrog kws lij choj. Yog tias koj kos npe, koj yuav swb koj li sij hawm thov thiab swb nyob hauv Teb chaws Meskas. 

Nco ntsoov koj txoj kev nkag teb chaws nab npawb "A" thiab muab rau koj tsev neeg. Nws yuav pab tsev neeg nrhiav koj. 

Luam ib daim qauv ntawm koj cov ntaub ntawv nkag teb chaws nrog ib tus neeg uas koj ntseeg siab. 

YOG KOJ XAV TIAS KOJ COV CAI RAUG CUAM TSHUAM

A.YOG KOJ XAV TIAS KOJ COV CAI RAUG CUAM TSHUAM

A.

Nco ntsoov: tub ceev xwm cov kev ua txhaum tsis tuaj yeem twv ntawm txoj kev. Tsis txhob tawm tsam cov tub ceev xwm, yws los sis hem tias yuav sau ntawv tsis txaus siab txog ntawm qhov xwm txheej. 

Sau txhua yam uas koj nco ntsoov, suav nrog cov tub ceev xwm cov paib thiab daim pib tsheb tub ceev xwm, lub koom haum cov tub ceev xwm yog leej twg, thiab lwm cov ntsiab lus. Nug cov ntaub ntawv tiv toj rau cov neeg ua pov thawj. Yog tias koj raug mob, yees duab txog koj qhov raug mob (tab sis nrhiav kev kho mob ua ntej). 

Sau ntawv foob rau qhov chaw hauj lwm hauv chaw faib hauj lwm sab hauv los sis chaw tswj fwm kev tsis txaus siab. Feem ntau, koj tuaj yeem sau cov lus tsis txaus siab tsis qhia koj lub npe yog koj xav tau. 

Hu rau ACLU-MN los yog nkag mus saib ntawm www.aclu-mn.org.